Szkoła jest jednostką podległą Gminy Nieporęt (http://www.nieporet.pl)
Logo szkoły
100 rocznica urodzin Św. Jana Pawła II

Wyprawka szkolna

W roku szkolnym 2014/2015 Rządowym programem pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” objęci będą uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w:
- klasach II – III i klasie VI szkoły podstawowej, ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
- klasie III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum,
- klasie VI: ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
- klasie III liceum plastycznego,
- klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Programem będą objęci także uczniowie:
- słabowidzący,
- niesłyszący,
- słabosłyszący,
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
- posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, gimnazjów i ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.

Warunki uzyskania pomocy na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”:

1) spełnienie kryterium dochodowego - dochód na jednego człona rodziny nie przekracza 539 zł
albo
znalezienie się w jednej z sytuacji, o których mówi art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm), m. in. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe, klęska żywiołowa;

2) złożenie wniosku w terminie do 10 września 2014 r. do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015.
Do wniosku należy dołączyć:

1) zaświadczenie o wysokości dochodów (w uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów);

2) w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenie o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku stałego lub dodatku do zasiłku rodzinnego;

3) w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną;

4) w przypadku uczniów z rodzin, które znalazły się w jednej z sytuacji, o których mówi art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie.

Szczegółowe informacje na stronie:
Wyprawka szkolna w 2014 r.

Wyprawka szkolna w 2014 r.

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 2014 r.

Statystyka strony

Strona oglądana: 6459 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Małgorzata Kowalska, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Anna Kostro-Olechowska, data: 17.08.2011 r., godz. 08.41
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Kowalska, data: 02.09.2014 r., godz. 10.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.09.2014 r., godz. 10.43Małgorzata KowalskaEdycja strony
02.09.2014 r., godz. 10.42Małgorzata KowalskaEdycja strony
02.09.2014 r., godz. 10.41Małgorzata KowalskaEdycja strony
02.09.2014 r., godz. 10.40Małgorzata KowalskaEdycja strony
02.09.2014 r., godz. 10.39Małgorzata KowalskaEdycja strony
02.09.2014 r., godz. 10.38Małgorzata KowalskaEdycja strony
19.08.2014 r., godz. 08.52Małgorzata KowalskaEdycja strony
02.06.2014 r., godz. 14.54Małgorzata KowalskaEdycja strony
02.06.2014 r., godz. 14.50Małgorzata KowalskaEdycja strony
02.06.2014 r., godz. 14.46Małgorzata KowalskaEdycja strony
02.06.2014 r., godz. 14.45Małgorzata KowalskaEdycja strony
02.06.2014 r., godz. 14.42Małgorzata KowalskaEdycja strony
02.06.2014 r., godz. 14.41Małgorzata KowalskaEdycja strony
02.06.2014 r., godz. 14.40Małgorzata KowalskaEdycja strony
02.06.2014 r., godz. 14.33Małgorzata KowalskaEdycja strony
02.06.2014 r., godz. 14.32Małgorzata KowalskaEdycja strony
29.05.2014 r., godz. 15.35Małgorzata KowalskaEdycja strony
29.05.2014 r., godz. 15.34Małgorzata KowalskaEdycja strony
23.07.2013 r., godz. 13.32Małgorzata KowalskaEdycja strony
23.07.2013 r., godz. 13.29Małgorzata KowalskaEdycja strony
17.08.2011 r., godz. 08.44Anna Kostro-OlechowskaEdycja strony
17.08.2011 r., godz. 08.41Anna Kostro-OlechowskaDodanie strony

Copyright

© 2011-2013 Szkoła Podstawowa w Józefowie
e-mail: dyrektor@spj.nieporet.pl, vice_dyrektor@spj.nieporet.pl, administracja@spj.nieporet.pl, sekretariat@spj.nieporet.pl
Zawartość merytoryczna: Anna Kostro Olechowska
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 kwietnia 2010 r.